Ako získať zdvíhacie zariadenie cez štátny príspevok

V nasledujúci riadkoch dostanete odpovede na otázky, ktoré súvisia so získaním príspevku na zdvíhacie zariadenie. Okrem iného sa dozviete: Ako vyriešiť prefinancovanie zdvíhacieho zariadenia Aké doklady budete potrebovať na vybavenie príspevku Aké zariadenie sú cez príspevok financované V akej výške sa príspevok poskytne Ako Vám vieme pomôcť pri získaní príspevku Mám nárok na príspevok na...

V nasledujúci riadkoch dostanete odpovede na otázky, ktoré súvisia so získaním príspevku na zdvíhacie zariadenie. Okrem iného sa dozviete:

  • Ako vyriešiť prefinancovanie zdvíhacieho zariadenia
  • Aké doklady budete potrebovať na vybavenie príspevku
  • Aké zariadenie sú cez príspevok financované
  • V akej výške sa príspevok poskytne
  • Ako Vám vieme pomôcť pri získaní príspevku

Mám nárok na príspevok na zdvíhacie zariadenie?

Peňažný príspevok sa priznáva fyzickej osobe, ktorá je podľa komplexného posudku na takéto zariadenie odkázaná. Znamená to, že sa posudzuje Váš zdravotný stav a bariéra, ktorú potrebujete prekonať. Okrem iného z dôvodu určenia správneho zdvíhacieho zariadenia a aby sa zistilo či je takéto zariadenie naozaj potrebné. Ďalej sa posudzuje Vaša finančná situácia dokladovaním Vášho príjmu, prípadne dokladovaním príjmu členov Vašej domácnosti.

Pokiaľ je Vaša miera funkčnej poruchy vyššia ako 50% a zároveň nemáte príjem vyšší ako 5 násobok životného minima môže Vám vzniknúť nárok na príspevok. Nie je potrebné aby ste boli najskôr držiteľom preukazu ŤZP. Ak nie ste jeho držiteľom, nemusíte oň zvlášť žiadať. V prípade, že Vám bude príspevok na zdvíhacie zariadenie schválený, stanete sa automaticky aj držiteľom preukazu ŤZP.

Takisto nie je podmienkou na priznanie príspevku ani odkázanosť na invalidný vozík. V niektorých prípadoch totiž ľuďom ich zdravotný stav umožňuje samostatný pohyb. Zároveň však nedovoľuje prekonávať architektonické bariéry (schody a pod.), prípadne vykonávať každodenné činnosti súvisiace s hygienou. Inak povedané, ak z objektívnych príčin nedokážete samostatne prekonávať schody, prípadne používať sprchu, vaňu, alebo WC, tak Vám môže vzniknúť na takýto príspevok nárok.

Ako začať s vybavovaním príspevku na zdvíhacie zariadenie?

Prvým krokom je výber zdvíhacieho zariadenia, ktoré bude pre Vás najlepšie. Určenie správneho zdvíhacieho zariadenia je kľúčové pre správne, rýchle a bezproblémové vybavenie príspevku. Je dobré nechať si pri ňom poradiť od odborníkov. Typy zdvíhacích zariadení na ktoré sa príspevok vzťahuje si môžete pozrieť tu. S výberom konkrétneho zariadenia, ktoré bude pre Vás najvhodnejšie Vám radi poradíme. Ďalší proces je už len administratívny a viac-menej rovnaký u každého žiadateľa.

Pokiaľ ste absolvovali konzultáciu (najlepšie osobnú tam, kde potrebujete riešiť bezbariérovosť) a máte vybrané správne zdvíhacie zariadenie odporúčame návštevu Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste Vášho bydliska, resp. v okresnom meste podľa Vášho bydliska. Celé vybavovanie žiadosti rieši oddelenie  príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností. Tu dostanete všetky tlačivá, ktoré sú potrebné pre vybavovanie žiadosti. Tlačivá sa takisto dajú stiahnuť aj na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aké doklady budem potrebovať?

Jedná sa najmä o tlačivo Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku. Je to všeobecná žiadosť, ktorou žiadate o rôzne typy príspevkov. Z tohto dôvodu tu je potrebné určiť, že máte záujem práve o príspevok na zdvíhacie zariadenie a podľa toho začiarknuť správnu kolónku a vpísať druh zdvíhacieho zariadenia o ktoré máte záujem. Ďalej vyplníte Vaše osobné údaje, údaje spoločne posudzovaných osôb, začiarknete zdroje príjmov, vypíšete do kolónky poskytované sociálne služby pokiaľ ste ich prijímateľom a nakoniec pár vetami odôvodníte prečo o príspevok žiadate. Odôvodnenie žiadosti síce nie je zásadné pre posudzovanie priznania príspevku, je ale dobré uviesť o akú bariéru sa jedná a ako by ste ju chceli riešiť. Ak ste si ale nie istý, čo tam máte napísať, nechajte si poradiť.

K samotnej žiadosti ďalej priložíte tlačivo Lekársky nález, ktoré vyplní Váš všeobecný lekár. Ak nie sú v lekárskom náleze uvedené, tak je potrebné doložiť aj výsledky odborných vyšetrení, ktoré súvisia so zdravotným postihnutím,  prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice. Ďalším tlačivom, ktoré vyplníte je vyhlásenie o majetku. Nakoniec treba ešte doplniť doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Pod tým sa rozumie napr. výmer dôchodku, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, alebo v prípade SZČO potvrdenie o podaní daňového priznania.

Keď máte všetky doklady „po kope“ je ten správny čas odovzdať ich kompetentnému pracovníkovi oddelenia príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností. Ak by Vám niečo chýbalo tak Vám to pri preberaní dokladov väčšinou vedia na UPSVaR povedať, aby ste ich mohli včas doplniť a aby sa tým zbytočne nepredlžovala lehota na posudzovanie Vašej žiadosti. Ak je všetko z Vašej strany v poriadku a k žiadosti máte všetky potrebné doklady, nastáva doba čakania. Vybavenie žiadosti od podania až po priznanie samotného príspevku trvá cca 3 mesiace. Počas tejto doby pracovníci Úradu na základe Vami predložených dokladov posúdia všetky náležitosti. Prípadne Vás môžu predvolať na doplnenie niektorých skutočností, alebo Vás navštívia priamo v domácnosti, resp. tam, kde má byť zariadenie inštalované z dôvodu spresnenia komplexného posudku.

Na získanie príspevku je potrebné absolvovať  nevyhnutné  administratívne úkony a predložiť zopár dokladov, ktorými preukazujete Váš zdravotný stav a finančnú situáciu. Výsledkom je však  vyriešenie každodenných problémov, ktoré súvisia s pohybom a presunom, prípadne hygienou.

Na aké zariadenia sa dá použiť príspevok?

Pre účely posudzovania nároku na príspevok sa za zdvíhacie zariadenie pokladá najmä:

Každé z týchto zariadení má špecifické použitie. Správny výber zariadenia je dôležitý tak pre účely posudzovania, ale hlavne preto aby bolo používanie zariadenia v budúcnosti bezproblémové a komfortné. Ak sa napríklad potrebujete na invalidnom vozíčku dostať do bytu, alebo domu je najvhodnejšie zvoliť schodiskovú plošinu, prípadne zvislú plošinu, alebo schodolez. Pri prekonávaní schodov bez použitia invalidného vozíka môžete zvoliť napr. stoličkový výťah. Pokiaľ potrebujete riešiť presúvanie z postele na vozík, do vane, alebo na toaletu poslúži Vám stropný zdvihák. Je možné dokonca získať aj príspevky na viac zdvíhacích zariadení naraz. Napríklad keď potrebujete debariérizovať schody a zároveň vyriešiť aj presun do kúpeľne môžete získať jeden príspevok na zdvíhacie zariadenie na schody a jeden príspevok na stropný zdvihák.

Je vhodné vedieť o aké zariadenie máte záujem už pri podaní žiadosti. So správnym výberom Vám poradíme pri osobnej návšteve a bezplatne Vám vypracujeme projekt a riešenie na mieru. Pokiaľ si potrebujete vyskúšať napr. schodolez, predvedieme Vám ho priamo na Vašich schodoch, alebo Vám vieme zabezpečiť odskúšanie pomôcky, ktorá je pevne nainštalovaná.

Koľko ma to bude stáť a aká je výška príspevku?

Presnú cenu za Vaše zdvíhacie zariadenie Vám vypracujeme na základe obhliadky bariéry, ktorú potrebujete prekonať. Vypracovanie projektu, zameranie, cenovú ponuku a poradenstvo počas celého procesu vybavovania žiadosti poskytujeme bezplatne. Maximálna výška príspevku je 11617, 88 EUR na jedno zdvíhacie zariadenie. Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny zdvíhacieho zariadenia a príjmu fyzickej osoby s ŤZP, prípadne príjmu spoločne posudzovaných osôb.  Maximálna výška úhrady zo strany ÚPSVaR je 95% z ceny zariadenia. Z toho vyplýva, že ÚPSVaR neprepláca celú cenu zariadenia a teda je potrebné zo strany žiadateľa doplatiť zostatok ceny. V prípade, že je z Vašej strany problém zabezpečiť doplatok, alebo jeho časť vieme Vám pomôcť. Spolupracujeme s viacerými nadáciami a sponzormi, ktoré Vám vedia doplatok za zariadenie prefinancovať.

Výpočet výšky príspevku na zdvíhacie zariadenie

Maximálna výška príspevku je teda 95% z ceny zariadenia,  v niektorých prípadoch to môže byť aj menej, konrétne 90%, 80%, alebo 70%. Presná výška príspevku závisí od príjmu žiadateľa a od násobku životného minima do ktorého sa príjem zmestí a od ceny zdvíhacieho zariadenia. Do úvahy sa berie príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb. Spoločne posudzované osoby môžu byť:

  • manžel, alebo manželka žiadateľa
  • rodič dieťaťa, ak je žiadateľom príspevku dieťa
  • nezaopatrené dieťa, ak je žiadateľom rodič nezaopatreného dieťaťa (dieťa do 18 rokov, resp. študent VŠ do 25 rokov)
  • príjem iných členov rodiny sa do úvahy neberie, aj keby žili v jednej domácnosti so žiadateľom

Príjmy žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb sa zrátajú a následne vydelia počtom osôb. Výsledkom je suma, ktorá potom spadá do hladiny podľa násobkov životného minima. Aktuálna výška životného minima pre rok 2019 je 205,07 EUR. Detaily sú v nasledujúcej tabuľke.

Násobok životného minima Výška mesačného príjmu na 1 osobu v EUR Výška príspevku v % z ceny zariadenia
2x 410,14 95%
3x 615,21 90%
4x 820,28 80%
5x 1025,35 70%

Príklad 1:

Žiadateľom je invalidný dôchodca, ktorého celkový príjem je 550,- EUR mesačne a žije sám, nemá manželku, ani nezaopatrené deti. Žiada o zdvíhacie zariadenie v cene 10000,- EUR. Jeho mesačný príjem teda spadá do 3-násobku životného minima a teda má nárok na príspevok vo výške 90% z ceny zdvíhacieho zariadenia, čo je 9000,- EUR.

Príklad 2:

Žiadateľom je starobný dôchodca, ktorý žije v domácnosti s manželkou. Jeho príjem je 450,- EUR mesačne a príjem jeho manželky je 350,- EUR mesačne. Žiada o zdvíhacie zariadenie v cene 10000,- EUR.  Dokopy je ich príjem 800,- EUR, ktorý sa vydelí počtom osôb teda dvomi.  Na jedného člena domácnosti vychádza mesačný prijem 400,- EUR mesačne, čo spadá do 2-násobku životného minima a teda má nárok na príspevok vo výške 95% z ceny zdvíhacieho zariadenia, čo je 9500,- EUR.

Príklad 3:

Žiadateľom je chlapec s ťažkým zdravotným postihnutím vo veku 12 rokov a žije v spoločnej domácnosti s rodičmi a 15 ročnou sestrou. Otec má mesačný čistý príjem 1200,- EUR a mama má čistý mesačný príjem 800,- EUR. Žiada o zdvíhacie zariadenie v cene 6000,- EUR. Dokopy  majú príjem 2000,- EUR, ktorý sa vydelí počtom osôb teda štyrmi. Na jedného člena domácnosti vychádza príjem 500,- EUR mesačne, čo spadá do 3-násobku životného minima a teda má nárok na príspevok vo výške 90% z ceny zdvíhacieho zariadenia, čo je 5400,- EUR.

Ak budem potrebovať pomôcť…

Celý proces výberu zariadenia a vybavovania žiadosti sa môže zdať komplikovaný, najmä pokiaľ ste o podobný príspevok ešte nežiadali. Naši obchodní zástupcovia majú viac ako 10 ročné skúsenosti a klientom sme dodali stovky zdvíhacích zariadení, ktoré boli financované cez štátny príspevok. Kedykoľvek budete potrebovať pomôcť, obráťte sa nás a radi Vám pomôžeme. Naše niekoľkoročné skúsenosti využijeme vo Váš prospech. Poradíme Vám pri vybavovaní žiadosti, výbere správneho zariadenia, alebo ak sa niečo skomplikuje. Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na bezplatnej linke 0800 500 534, prípadne mailom a spojí sa s Vami niektorí z našich obchodných zástupcov podľa regiónu v ktorom bývate.ODPORÚČANÉ PRODUKTY

Stoličkový výťah Modulair

Schodisková plošina PLG7

Pásový schodolez P1