Opatrovateľský príspevok: Kto naň má nárok a ako ho vybaviť

Aktualizované 1. 7. 2019, po zvýšení opatrovateľských príspevkov

V našom článku o opatrovateľských príspevkoch vám odpovieme na otázky:

Narok na opatrovatelsky prispevok pre tazko zdravotne postihnutych
Ako získať príspevok na opatrovanie staršej osoby alebo osoby s ŤZP?

Opatrovateľský príspevok je finančný príspevok pre ľudí, ktorí opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím. Slúži na zabezpečenie pomoci pri takvaných úkonoch sebaobsluhy, teda stravovaní, hygiene či obliekaní, pri starostlivosti o domácnosť a pri sociálnych aktivitách, ako je sprievod k lekárovi či na úrad a podobne. Má sa ním kompenzovať zdravotné znevýhodnenie opatrovanej osoby pri týchto aktivitách.

Zároveň je cieľom príspevku na opatrovanie to, aby opatrovaná osoba mohla zostať v domácom prostredí, a aby pre zabezpečenie každodenných činností nemusela navštevovať napríklad zariadenia sociálnych služieb.

 

Kto má nárok na opatrovateľský príspevok?

Poskytnutiu príspevku na opatrovanie predchádza vypracovanie posudku, v ktorom sa posudzuje osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (TURL: ZP).

Posudzovanie prebieha tak, že sa hodnotí, či dokáže osoba s ŤZP jednotlivé posudzované činnosti zvládnuť, a či je nutné na ňu pri ich vykonávaní dohliadať. Za jednotlivé celky činností sa prideľuje buď 10 bodov (pomoc nie je potrebná), 5 bodov (pomoc je potrebná len pri niektorých úkonoch), alebo 0 (pomoc je potrebná pri všetkých úkonoch). Počet získaných bodov následne určuje stupeň odkázanosti od I. do VI.

Na opatrovanie je osoba s ŤZP odkázaná, ak stupeň jej odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri jednotlivých posudzovaných činnostiach je V. alebo VI., a zároveň takúto pomoc potrebuje aspoň 8 hodín denne.

V praxi to znamená, že nárok na opatrovanie vzniká tomu, kto samostatne nedokáže zvládnuť nasledujúce činnosti:

 • stravovanie a pitný režim,
 • vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva,
 • osobná hygiena,
 • celkový kúpeľ,
 • obliekanie a vyzliekanie,
 • zmena polohy, sedenie a státie,
 • pohyb po schodoch,
 • pohyb po rovine,
 • orientácia v prostredí,
 • dodržiavanie liečebného režimu,
 • potreba dohľadu.

Nárok na opatrovanie je možné priznať osobe staršej ako 6 rokov. Opatrovaná osoba môže počas dňa navštevovať zariadenie dennej sociálnej služby (napr. denný stacionár) alebo školské zariadenie.

Priznanie nároku na opatrovanie má ešte podmienky, ktoré obmedzujú, resp. vylučujú jeho poskytnutie. Príspevok na opatrovanie osoby s ŤZP nepriznajú v prípade, že opatrovaná osoba prijíma ďalšie sociálne služby, ktoré podobným spôsobom kompenzujú zdravotné znevýhodnenie.

Ide o prípady, kedy sa opatrovanej osobe poskytuje:

 • peňažný príspevok na osobnú asistenciu,
 • opatrovateľská služba od obce viac ako osem hodín mesačne,
 • týždenná pobytová sociálna služba,
 • celoročná pobytová sociálna služba (s výnimkou sociálnej služby v útulku, domove na pol ceste, alebo v zariadení núdzového bývania).

V praxi to znamená, že nie je možné poberať opatrovateľský príspevok za osobu, ktorá je obyvateľom domova sociálnych služieb, alebo je jej obcou poskytovaná asistencia viac ako 8 hodín mesačne.

 

Kto môže poberať príspevok na opatrovanie?

Samotný príspevok nedostáva osoba s ŤZP, aj keď pre priznanie príspevku je kľúčové posúdenie jej zdravotného stavu, ale poskytuje sa v zmysle zákona tzv. oprávnenej osobe.

Oprávnenou osobou, ktorá príspevok prijíma, je osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP a zároveň:

 • buď je s ňou v príbuzenskom vzťahu,
 • alebo má spoločný trvalý pobyt s ŤZP osobou, resp. spolu bývajú.

V praxi to znamená, že príjemcom príspevku na opatrovanie nemusí byť len člen rodiny, ale môže ním byť aj osoba, ktorá s opatrovaným býva, resp. majú spoločný trvalý pobyt.

Ak však ide o člena rodiny (vtedy neplatí podmienka spoločného bývania), oprávnenou osobou môže byť:

 • manžel/manželka,
 • rodič alebo náhradný rodič, resp. súdom ustanovený opatrovník,
 • starý rodič,
 • dieťa,
 • vnuk/vnučka,
 • súrodenec,
 • nevesta (aj ovdovená žena po synovi svokry alebo svokra),
 • zať (aj ovdovený muž po dcére svokry alebo svokra),
 • svokor/svokra,
 • švagor/švagriná,
 • neter/synovec.

Ďalej musí byť opatrujúca osoba plnoletá a musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Musí byť fyzicky a psychicky schopná vykonávať opatrovanie a súvisiace činnosti. Samozrejme, osoba s ťažkým zdravotným postihnutím jej musí poskytnúť aj písomný súhlas s opatrovaním.

Opatrujúca osoba môže byť aj zamestnaná, v takom prípade jej príjem zo zamestnania nemôže presiahnuť dvojnásobok životného minima. Takisto môže opatrujúca osoba externe študovať, ale v čase jej neprítomnosti z dôvodu štúdia musí za seba zabezpečiť dočasné opatrovanie ŤZP osoby. Výkon zamestnania alebo štúdium nesmie byť v rozpore s podmienkami opatrovania ťažko postihnutej osoby.

Oprávnená osoba je poistencom štátu, a teda môže na základe poberania príspevku na opatrovanie získať aj dôchodkové poistenie. Toto ale platí len v prípade, ak platby na poistné a dôchodkové poistenie už nemá zabezpečené v rámci zamestnania, alebo ak už nepoberá predčasný, invalidný alebo starobný dôchodok.

Osobna asistencia pre rodinneho prislusnika, prispevky pre opatrovatela
Peňažný príspevok na opatrovanie osoby ŤZP

Ako vybaviť opatrovateľský príspevok?

O opatrovateľský príspevok je možné požiadať:

 1. písomne priamo na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa, 
 2. elektronicky prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu.

Písomná žiadosť sa podáva vyplnením predpísaného tlačiva. Získať ho možno priamo na príslušnom ÚPSVaR alebo stiahnuť. Rozlišujú sa dve tlačivá:

 1. Pre žiadateľa, ktorý poberá dôchodok alebo dávky výsluhového zabezpečenia
 2. Pre žiadateľa, ktorý nepoberá dôchodok alebo dávky výsluhového zabezpečenia

Čo treba priložiť k samotnej žiadosti:

 1. Tlačivo Lekársky nález, ktoré vyplní všeobecný lekár posudzovanej osoby.
 2. Ak nie sú v lekárskom náleze uvedené, tak je potrebné doložiť aj výsledky odborných vyšetrení, ktoré súvisia so zdravotným postihnutím, prípadne prepúšťaciu správu z nemocnice. Tieto doklady nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.
 3. Oprávnená osoba, a takisto aj osoba s ŤZP, musí doplniť doklad o príjme za predchádzajúci kalendárny rok. Pod tým sa rozumie napr. výmer dôchodku, potvrdenie o výške príjmu od zamestnávateľa, alebo v prípade SZČO potvrdenie o podaní daňového priznania.
 4. Takisto musí opatrujúca osoba aj osoba s ŤZP vyplniť a podpísať čestné prehlásenie o výške majetku.

 

V každom prípade odporúčame informovať sa na príslušnom ÚPSVaR o všetkých náležitostiach a o ďalších písomnostiach, ktoré je potrebné priložiť. Takýto postup vám uľahčí vypĺňanie jednotlivých formulárov a v prípade, že si nie ste istí jednotlivými dokladmi, dostanete presnú informáciu, čo máte predložiť. Predídete tým zbytočnému predlžovaniu lehoty na posúdenie príspevku.

Pracovníci ÚPSVaR na základe predložených dokladov posúdia všetky náležitosti. Zdravotný stav osoby s ŤZP posudzuje na základe predloženej zdravotnej dokumentácie posudkový lekár.

Komplexný posudok je vyhotovený do 60 dní. Po spracovaní posudku plynie ešte lehota 30 dní na vydanie rozhodnutia o priznaní príspevku na opatrovanie. Celý proces teda zvyčajne trvá 3 mesiace.

Nárok na peňažný príspevok a jeho výplatu vzniká po právoplatnom rozhodnutí ÚPSVaR. Vyplácaný je každý mesiac buď v hotovosti, alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke alebo na iný účet, ktorý oprávnená osoba určí.

 

Aká je výška opatrovateľského príspevku?

Aktuálnu výšku opatrovateľského v prvej polovici roka 2019 sme zhrnuli v tabuľke, o konkrétnych prípadoch a podmienkach, ktoré menia jeho výšku, sa dočítate ďalej:

 

Opatrovanie jednej osoby s ŤZP430,35 €
Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP572,36 €
Opatrovanie osoby s ŤZP, ktorej sa poskytuje sociálna služba v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne378,70 €
Opatrovanie jednej osoby s ŤZP – poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku215,18 €
Opatrovanie dvoch osôb s ŤZP – poberateľom plného invalidného dôchodku, starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku286,18 €

 

Výška príspevku na opatrovanie sa líši podľa toho, či opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku alebo dôchodca. Odlišuje sa samozrejme aj to, či je opatrovaná jedna osoba s ŤZP, alebo viac osôb.

Pri osobách s ŤZP, ktoré majú problém s pohybom pri každodenných základných funkciách, si môžete vybaviť štátny príspevok na zdvíhacie zariadenie. Uľahčí to priebeh starostlivosti pre opatrovateľa a spríjemní situáciu pre opatrovanú osobu.

Krátenie výšky príspevku na opatrovanie

Do určenia výšky príspevku v niektorých prípadoch vstupuje aj príjem opatrovanej osoby. Pokiaľ je oprávnenou osobou človek v produktívnom veku a opatrovaná osoba má príjem (teda napr. invalidný dôchodok), výška príspevku na opatrovanie sa znižuje o sumu, o ktorú príjem opatrovanej osoby s ŤZP presahuje dvojnásobok životného minima (420,40 €).

V prípade, ak je opatrovanou osobou nezaopatrené dieťa, tak sa výška príspevku na opatrovanie znižuje o sumu, o ktorú príjem dieťaťa presiahne trojnásobok životného minima (630,60 €).

Platí to aj vtedy, ak je opatrujúca osoba v dôchodkovom veku a opatrovaná osoba je poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť. Príspevok sa vtedy zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Pre výšku príspevku je dôležité aj to, či sa opatrovanej osobe s ŤZP poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne. V tomto prípade sa jedná o špecifickú sociálnu službu, ktorá slúži napr. na odľahčenie rodinného príslušníka pri opatrovaní, a poskytuje sa len na určitý čas počas dňa. Poskytujú ju špecializované zariadenia, ktoré môže opatrovaná osoba navštevovať za účelom pomoci pri odkázanosti na inú osobu, záujmových činností, pracovnej terapie, rôznych cvičení a podobne.

V prípade, že je opatrovanou osobu dieťa, ktoré navštevuje školu alebo školské zariadenie v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška príspevku sa nemení.

Ku kráteniu príspevku na opatrovanie prichádza aj vtedy, ak je opatrovaná osoba hospitalizovaná v zdravotníckom zariadení dlhšie ako 30 dní. Toto neplatí v prípade, ak oprávnená osoba, resp. opatrujúci pri hospitalizácii v zdravotníckom zariadení sprevádza opatrovanú osobu s ŤZP.

V prípade úmrtia opatrovanej osoby sa príspevok na opatrovanie poskytne za celý kalendárny mesiac, v ktorom opatrovaný človek zomrel, a aj za nasledujúci mesiac.

 

Keď opatrovanie vykonáva osoba v produktívnom veku, výpočet výšky príspevku je nasledovný:

Základná mesačná výška opatrovateľského príspevku je:

 • 430,35 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 572,36 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

 

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je mesačná suma príspevku na opatrovanie:

 • 378,70 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 532,30 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak osoba v produktívnom opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 555,20 €.

Sumu príspevku na opatrovanie je možné zvýšiť o 100 € mesačne, pokiaľ:

 • je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí,
 • a zároveň fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrovanie takejto osoby, nemá v čase opatrovania príjem zo zamestnania a nepoberá dávky dôchodkového poistenia, dávky výsluhového zabezpečenia alebo dôchodky starobného dôchodkového sporenia.

Suma príspevku na opatrovanie sa zníži, pokiaľ:

 • je príjem fyzickej osoby s ŤZP vyšší ako dvojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovanou osobou s ŤZP nezaopatrené dieťa a jeho príjem prevyšuje trojnásobok sumy životného minima,
 • je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť – príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

 

Keď opatrovanie vykonáva dôchodca, výpočet výšky príspevku je nasledovný:

Ak osoba, ktorá opatruje osobu s ŤZP, poberá :

 • starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok,
 • invalidný dôchodok z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % (tzv. „plný“ invalidný dôchodok),
 • výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok.

tak sa neskúma a nezohľadňuje príjem opatrovanej osoby s ŤZP a suma peňažného príspevku na opatrovanie je mesačne:

 • 215,18 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP,
 • 286,18 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP,

 

Ak sa osobe s ŤZP alebo viacerým osobám s ŤZP, ktoré sú odkázané na opatrovanie, poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, tak je suma príspevku na opatrovanie mesačne:

 • 189,35 € pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP
 • 266,15 € pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP

Ak osoba opatruje viacero osôb s ŤZP, pričom jednej z nich sa poskytuje ambulantná forma sociálnej služby v rozsahu viac ako 20 hodín týždenne, výška peňažného príspevku na opatrovanie je 277,60 € .

Suma príspevku na opatrovanie sa zníži, ak je opatrovaná osoba s ŤZP poberateľom zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť, príspevok sa zníži o sumu zvýšenia dôchodku pre bezvládnosť.

Aké povinnosti súvisia s priznaním príspevku?

S priznaním príspevku na opatrovanie vznikajú oprávnenej osobe aj povinnosti. Oprávnená osoba je povinná do 8 dní písomne oznámiť príslušnému ÚPSVaR :

 • zmeny v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku, výšku alebo výplatu peňažného príspevku na kompenzáciu,
 • začatie poskytovania odľahčovacej služby, vykonávania zamestnania, pobytu v zdravotníckom zariadení, zvyšovania kvalifikácie formou štúdia popri zamestnaní, kombinovaného štúdia a štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo formou externého štúdia.

ÚPSVaR má právo kontrolovať, či oprávnená osoba vykonáva svoje povinnosti v súlade s pravidlami poskytnutia príspevku na opatrovanie. Poverený zamestnanec môže skontrolovať plnenie povinností návštevou opatrovaného v domácnosti. Pri kontrole môže od oprávnenej osoby žiadať informácie a vysvetlenia, týkajúce sa opatrovania.

V niektorých prípadoch môže na základe takejto kontroly dôjsť až k zastaveniu vyplácania príspevku na opatrovanie. Môže sa tak stať najmä vtedy, ak sa zistia závažné nedostatky v kvalite a rozsahu pomoci opatrovanému. Po odstránení zistených nedostatkov môže byť príspevok opätovne vyplácaný.

Neoprávnene vyplatený opatrovateľský príspevok je opatrovateľ povinný úradu vrátiť. Povinnosť vrátiť príspevok zaniká uplynutím 10 rokov odo dňa, kedy bol príspevok opatrovateľovi vyplatený.

Príspevok na opatrovanie v roku 2020

Opatrovateľský príspevok je podľa zákona určený pevnou sumou a jeho výška sa neodvíja od životného minima, ako to bolo v minulosti. Znamená to, že v prípade zmeny výšky životného minima sa suma príspevku na opatrovanie nemení.

Výška príspevku sa môže zmeniť len nariadením vlády k 1. júlu kalendárneho roka. K poslednému zásadnému zvýšeniu a upraveniu podmienok poskytnutia príspevku prišlo 1. júla 2019. Zvyšovanie príspevku bude pokračovať aj k 1. júlu 2020.

Zavoláme Vám naspäť.

Radi zodpovieme Vaše otázky osobne. Nechajte nám Vaše telefónne číslo a my Vás budeme v čo najkratšom čase kontaktovať.

Vaše údaje nebudú zneužité.