Ochrana súkromia a cookies

Tento dokument (Ochrana osobných údajov) upravuje spôsob akým narábame s informáciami a údajmi, ktoré ste nám poskytli tak, aby sme Vám vedeli zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob využívania našich produktov a služieb poskytovaných online.

Budeme spracúvať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli prostredníctvom našich webových stránok a to pre účely uvedené v časti Ochrana osobných údajov. Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov je vykonávané v súlade s platnou legislatívou, najmä so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, alebo iným predpisom, napr. General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“).

1. Kto je prevádzkovateľ osobných údajov?

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Ridop s.r.o. založená na Slovensku a so sídlom na adrese Dostojevského rad 2543/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 123211/B, IČO: 51 158 973 ( ďalej len „Ridop“)

2. Zodpovedná osoba

Email: info@ridop.sk

Adresa: Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 (na obálku uviesť „Určené pre DPO“)

3. Poučenie o právach dotknutej osob

a. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. V prípade, ak tomu tak je, máte právo na získanie informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov v rozsahu uvedenom v čl. 15 GDPR. Súčasne máte právo získať kópiu tých osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame.

b. Právo na opravu osobných údajov

V prípade, ak zistíte, že spracúvame o Vás nesprávne alebo neúplné osobné údaje, máte právo na ich opravu alebo doplnenie.

c. Právo na odvolanie súhlasu

V prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo na jeho odvolanie bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

d. Právo na vymazanie osobných údajov

Máte právo dosiahnuť vymazanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Uplatneniu tohto práva však predchádza individuálne posúdenie Vašej žiadosti, pričom nebude uplatnené v prípade, ak je ďalšie spracúvanie osobných údajov potrebné na niektorý z prípadov uvedených v čl. 17 GDPR, najmä na splnenie zákonnej povinnosti, oprávneného záujmu prevádzkovateľa, na účely archivácie vo verejnom záujme alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

e. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov

Máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, a to iba z dôvodov uvedených v čl. 18 GDPR. Uvedené právo si môžete uplatniť najmä vtedy, ak naša organizácia už nemá potrebu spracúvať Vaše osobné údaje, ale tieto údaje sú potrebné pre Vás na preukázanie uplatňovania alebo obhajovania Vašich právnych nárokov.

f. Právo na prenosnosť osobných údajov

V prípadoch, kedy spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré ste našej organizácii poskytli na základe súhlasu alebo na základe podpísania zmluvy, a tieto osobné údaje spracúvame automatizovanými prostriedkami, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli v štruktúrovanom, bežne použiteľnom a strojovo čitateľnom formáte. V prípade Vašej požiadavky prenesieme tieto údaje Vami určenému inému prevádzkovateľovi, pokiaľ tomu nebudú brániť zákonné alebo iné prekážky.

g. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie

Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré vykonávame na základe oprávneného záujmu alebo v súvislosti s vykonávaním aktivít priameho marketingu, ako aj namietať voči profilovaniu za uvedeným účelom.

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu.

h. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

S Vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete obrátiť na dozorný orgán:

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava

IČO: 36 064 220
Tel.: +421 (2) 323 13 220
Web: https://dataprotection.gov.sk/uoou/

4. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv dotknutej osoby

Jednotlivé práva uvedené v bode 3 si môžete poslaním e-mail žiadosti na adresu admin@ridop.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na adresu sídla prevádzkovateľa Ridop s.r.o., Dostojevského rad 2543/1, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 (na obálku uviesť „Určené pre DPO“).

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré si u nás uplatníte, poskytujeme bezplatne a budú Vám poskytnuté najneskôr do 1 mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie 2 mesiace v závislosti od komplexnosti žiadosti a počtu žiadostí. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady.

V prípade, že s nami nadviažete kontakt niektorým z vyššie uvedených komunikačných kanálov, použijeme Vami oznámené údaje (Vašu e-mailovú adresu, resp. Vaše meno, priezvisko a Vaše telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok resp. pre vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné pre zodpovedanie Vašich otázok alebo pre vybavenie Vašej žiadosti, respektíve obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade, ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

Ak máme dôvodnú pochybnosť o Vašej totožnosti, môžeme v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie Vašej totožnosti.

INFORMÁCIE O SPRACOVATEĽSKÝCH ČINNOSTIACH

SPRACOVATEĽSKÁ ČINNOSŤ: RIADENIE VZŤAHOV SO ZÁKAZNÍKMI

a. Účel spracúvania osobných údajov

– zasielanie správ, ponúk a informácií,

– zasielanie newsletterov,

– kontaktovanie prostredníctvom telefónu alebo elektronickej pošty s ponukami, s informáciami a s otázkami,

– organizovanie súťaží.

b. Právny základ spracúvania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov je oprávneným záujmom spoločnosti Ridop s.r.o., a to na zabezpečenie starostlivosti o svojich zákazníkov, skvalitňovanie a rozvíjanie obchodných aktivít pri poskytovaní produktov a služieb, s cieľom podporiť ich predajnosť. V prípade podania námietky alebo vyjadrenia akéhokoľvek iného nesúhlasu s využívaním spracúvaných osobných údajov na uvedené účely, sú dotknuté osoby vymazané z mailing listu spoločnosti Ridop s.r.o.

Osobné údaje súčasne spracúvame aj na základe súhlasu dotknutej osoby na jej oslovovanie v súvislosti s poskytovaním informácií o produktoch a službách poskytovaných spoločnosťou Ridop s.r.o., a to formou telefónu, elektronickej pošty. Súhlas je poskytovaný po dobu 3 rokov od nasledujúceho roku, kedy bol súhlas poskytnutý. V prípade neposkytnutia súhlasu, nebudú dotknuté osoby zaradené do mailing listu spoločnosti Ridop s.r.o. a teda nebudú informované o produktoch a službách spoločnosti, o prebiehajúcich akciách a novinkách a nebudú zaraďovaní do prebiehajúcich súťaží.

c. Spracúvané osobné údaje a zdroje, z ktorých pochádzajú osobné údaje

Kategórie spracúvaných osobných údajov:

– zákazníci a potenciálni zákazníci:

– meno a priezvisko,

– e-mail,

– telefónne číslo,

– údaje súvisiace s používaním služieb a produktov spoločnosti Ridop s.r.o. alebo s prejaveným záujmom o ne.

Zdroj z ktorého sú získavané osobné údaje:

– dotknutá osoba.

Osobné údaje sú získavané zo zmlúv uzatvorených so zákazníkom, z údajov vyplnených na webovej stránke spoločnosti Ridop s.r.o. a zo vzájomnej komunikácie so zákazníkom a potenciálnym zákazníkom. Súčasne sú osobné údaje získavané aj z údajov zverejnených na sociálnych sieťach, ako sú napr. LinkedIn, Instagram a Facebook.

d. Doba uchovávania osobných údajov

Záznamy marketingových kampaní a aktivít sú spracúvané po celú dobu ich realizácie, následne sú zaradené do predarchívnej starostlivosti v súlade s požiadavkami zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uchovávané po dobu 3 rokov.

Osobné údaje zákazníkov, resp. potenciálnych zákazníkov sú spracúvané po celú dobu platnosti súhlasu poskytnutého dotknutou osobou, resp. pretrvávania oprávneného záujmu spoločnosti Ridop s.r.o. na spracúvanie týchto osobných údajov. Osobné údaje sú bezodkladne zlikvidované po odvolaní súhlasu dotknutou osobou, pri prejavení akéhokoľvek nesúhlasu dotknutej osoby s jej oslovovaním alebo v prípade ak sa preukáže, že spracúvané osobné údaje sú už neaktuálne.

e. Kategórie príjemcov osobných údajov

Spoločnosť Ridop s.r.o. spracúva osobné údaje výhradne na vlastné účely. Okrem toho využíva na spracúvanie osobných údajov službu MailChimp, ktorá slúži na spracovanie a zasielanie e-mailových správ k zákazníkom. Táto služba je prevádzkovaná spoločnosťou The Rocket Science Group, LLC, so sídlom 675 Ponce de Leon Avenue NE, Suite 5000, Atlanta, Georgia 30308, USA.

f. Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie

Za účelom využívania služby MailChimp, sa prenášajú osobné údaje aj do USA. Prevádzkovateľ služby, spoločnosť The Rocket Science Group, LLC, sa zaviazala dodržiavať pravidlá ochrany osobných údajov v rámci tzv. Privacy Shield (bližšie informácie sú uvedené na www.privacyshield.gov), na základe čoho patrí medzi subjekty, ktoré zabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov požadovaných legislatívou EÚ. Prevádzkovateľ služby MailChimp okrem toho aktualizoval svoje obchodné podmienky a zmluvy tak, aby zabezpečili ochranu spracúvaných a prenášaných osobných údajov v súlade s európskymi predpismi. Bližšie informácie o službe MailChimp sú uvedené na web stránke mailchimp.com.